Kto może być ekspertem:

 

O wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy może starać się osoba, która spełnia warunki określone w art. 9g ust. 11a ustawy - Karta Nauczyciela, tj.:

 

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,

2) jest nauczycielem dyplomowanym,

3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów,

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej,

5) spełnia jeden z następujących warunków:

· jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela,

· jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,

· jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej - w tym przypadku kandydat na eksperta musi uzyskać akceptację ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

· jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym - w tym przypadku kandydat na eksperta musi uzyskać akceptację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

6) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy - Karta Nauczyciela, tj.:

· posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, · ma pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

· nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 9g ust.11a pkt 7 ustawy - Karta Nauczyciela,

8) uzyskała rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez:

· instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz,

· nauczycielski związek zawodowy.