Komisja egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego:

 

  USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli

 

Art. 9g. pkt 2.

 Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.

 

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 Art. 9g. pkt 5.

 Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.